Huishoudelijk reglement

Artikel 19 sub.1 “Huishoudelijk reglement” (toevoeging Statuten)

1. Bijeenkomsten

De vereniging komt maandelijks op de derde maandag bijeen, of op een vooraf bekend gemaakte afwijkende datum en/of locatie.

Tijdens de reguliere bijeenkomsten worden de leden mondeling geïnformeerd over de werking van de vereniging en bestaat de bijeenkomst uit bijvoorbeeld de volgende agenda:

  • Mededelingen
  • Plantenbespreking
  • Presentatie
  • Plantenverloting

2. Contributie leden en huis leden

Het lidmaatschap*  en contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Deze wordt vastgesteld tijdens de “Algemene Leden Vergadering” van het voorgaande jaar. De contributie dient daarom vòòr het nieuwe jaar betaald te zijn, cash tijdens de verenigingsavond of overgeboekt op banknummer: NL89ABNA0520941144

Vaste leden betalen € 20,00, huisleden € 10,00

*Tijdens ledenwerf acties kan hiervan worden afgeweken.

3. Betaling introducé

Tijdens bepaalde activiteiten kan het mogelijk zijn dat introducés welkom zijn. De kosten hiervan zullen gelijktijdig met de inschrijving van de activiteit bekend gemaakt worden.

4. Inzet leden

Van de leden mag een redelijke inspanning verwacht worden, om de vereniging op een goede manier te laten functioneren. Gedacht moet worden aan medewerking en inzet van promoties, shows, het meebrengen van planten en presentaties tijdens verenigingsavonden. Verwacht wordt dat dit ook zoveel mogelijk “met gesloten beurs” wordt verricht.  

Daarnaast is er een zgn. bouwploeg op decors/stands op te bouwen en is het mogelijk dat er behoefte bestaat om tijdelijke “werkgroepen” op te richten.

5. Communicatie

Het bestuur komt regelmatig (maandelijks) bijeen en maakt daarvan notulen. Onder andere aan de hand daarvan wordt een maandelijkse Nieuwbrief samengesteld, aangevuld met relevante informatie en daarna toegestuurd aan de leden. Deze brief wordt aan de leden per E-Mail toegestuurd en indien gewenst per post. 

Daarnaast beschikken we over een website met daarin alle informatie over de vereniging.

Verder spant het bestuur zich in om zoveel mogelijk relevante informatie te vergaren in het belang van de vereniging.

De vereniging tracht jaarlijks meerdere keren deel te nemen aan promoties, zoals shows en presentaties.

6. Planten t.b.v. verloting

Het bestuur zal uiterlijk 2 weken voorafgaande aan een bijeenkomst, een mail sturen aan onze “leveranciers” om planten te bestellen voor de verloting. In de bestelling zal ook het bedrag worden meegenomen. Het is niet vanzelfsprekend dat er tijdens iedere kringactiviteit planten voor een verloting zullen worden besteld.

Verder behoudt het bestuur het recht om (als de situatie zich voordoet) planten van een derde partij te betrekken.

7. Het verhandelen van planten bij de vereniging

Het staat ieder lid vrij tijdens de verenigingsavond planten te ruilen of te verkopen.

8. Plantenveiling

Ieder lid mag planten aanleveren en worden door middel van opbod verkocht aan de leden. 10% Van de opbrengst is voor de verenigingskas. Op het einde van de verloting dienen de bedragen cash te worden verrekend.

9. Gebruik beamer

De vereniging is in het bezit van een beamer. Deze zal altijd worden gebruikt, tenzij een spreker anders wenst en de verantwoordelijkheid hiervoor zelf op zich neemt.

10. Deelname NOV activiteiten

De vereniging is als kring lid van de Nederlandse Orchideeën Vereniging(NOV) en die zoveel als mogelijk ondersteunen. Tevens zullen we de standpunten en belangen van leden zo goed mogelijk overbrengen tijdens de overleg vergaderingen. De leden zijn niet verplicht lid van de NOV

11. Vergoedingen

Vooraf gemelde, goedgekeurde en  daarna gemaakte kosten door bestuur en leden, kunnen bij de penningmeester tijdens de verengingsavond worden gedeclareerd. Afwijken hiervan is mogelijk indien dit vooraf besproken is met het bestuur.