AVG

Privacyverklaring

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De verwerking en archivering van deze persoonsgegevens wordt door de ledenadministratie resp. de penningmeester verzorgd. Deze is te bereiken onder het mailadres: secretaris@orchidee-bwz.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen vanaf aanvang lidmaatschap:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoongegevens
  • E-mailadres
  • Aanvullende administratieve gegevens m.b.t. ingang lidmaatschap en contributie

Doel verzameling van uw gegevens:

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het samenstellen van een ledenlijst zodat de bereikbaarheid van leden onderling optimaal is.
  • Om belangrijke informatie aangaande zaken binnen de vereniging per E-mail te kunnen versturen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens:

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettige verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken:

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland gebruikt via de eigen website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of onderdelen daarvan te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om de verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt het bestuur aan u om duidelijke identificatie. Het bestuur zal hierop zo snel mogelijk reageren.

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid aanwezig is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:

Orchideeënvereniging Noord Brabant West-Zeeland neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.